Loading…

iCSE4school – wstęp

icse4school_transparent_logo_200px

erasmus_logo_no_borders_300pxProjekt „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową” realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, akcja 2 Partnerstwa strategiczne.

Projekt realizowany w międzynarodowej współpracy międzysektorowej, obejmującej instytucje szkolnictwa wyższego, szkoły ponadgimnazjalne i organizację pozarządową. Celem głównym jest opracowanie w ponadnarodowym konsorcjum metodyki zintegrowanego  z informatyką nauczania matematyki i fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie realizacji pilotażowego programu zajęć w wybranych szkołach. Cel realizowany będzie poprzez wprowadzenie w proces dydaktyczny nowatorskich metod kształcenia matematyki, fizyki i informatyki z wykorzystaniem programowania w środowisku Python/SAGE.

Kluczową rolę w projekcie odgrywa koordynacja zajęć z informatyki z programem z fizyki i matematyki w celu dodania perspektywy obliczeniowej  od klasycznych zajęć.  W szczególności obejmuje to metody wizualizacji komputerowej (np. wykresy funkcji), metody numeryczne, algebrę komputerową, przetwarzanie danych oraz techniki  akwizycji danych. Uczniowie w trakcie kursu zdobywają umiejętności programowania i doświadczenie w wykorzystywaniu zaawansowanego oprogramowania naukowego, który może być następnie stosowane do analizy problemów. W przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań komputeryzacji kształcenia, w projekcie zostanie wykorzystane  eksperymentowanie z dynamicznych, a co za tym idzie interaktywnym, językiem programowania Python oraz platformą Sagemath. W projekcie wykorzystane zostaną dobre praktyki innowacyjnego projektu iCSE.us.edu.pl. wdrażanego przez 3 lata na Uniwersytecie Śląskim we współpracy z partnerem: Uniwersytetem z Oslo. Głównym rezultatem projektu jest metodologia stworzona w oparciu o doświadczenia z 20 różnych lekcji testowanych w 10 szkołach, znajdujących się w różnych miastach w Polsce.

Realizacja projektu jest częściowo oparta na procedurze wymiany dobrych praktyk ponadnarodowych, związanych z edukacją i na wykorzystaniu metody peer learning i learning by doing.

Wszystkie materiały zostaną przetestowane w szkołach, a na podstawie doświadczeń powstanie raport końcowy – metodologia, która zostanie szeroko rozpowszechniona. Wszystkie materiały zostaną opublikowane wstępnie na CC BY SA lub licencji GNU GPL.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowani są:

Partnerzy akademiccy (lider: Uniwersytet Śląski, Simula School of Research and Innovation z Oslo, Uniwersytet w Augsburgu) odpowiedzialni za wysoką jakość prowadzonych działań, nadzór wyborów tematów, monitoring oraz ewaluację ich realizacji)

  • Szkoły partnerskie (AZSO nr 2 w Chorzowie, XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie: odpowiedzialne za opracowanie materiałów szkoleniowych i wstępne badania oraz testowania
  • Fundacja EDU – RES odpowiedzialna będzie min. za działania operacyjne, związane z zarządzaniem, promocją oraz rozpowszechnianiem rezultatów