Loading…

Partnerzy

W projekt zaangażowani są:

Partnerzy akademiccy

Uniwersytet Śląski – Lider

us_pantone_logo_300pxUniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. UŚ oferuje prawie 70 kierunków studiów i ponad 200 specjalności. Uczelnia kształci obecnie blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Badania naukowe prowadzone w UŚ są niezwykle wszechstronne i poszukują rozwiązań problemów uznawanych w Polsce, Europie i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego. Koncentrują się wokół tematów dotyczących m.in.: zdrowia i medycyny, środowiska i zmian klimatycznych, biotechnologii, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, technologii informacyjnych, nanotechnologii, materiałów i nowych technologii, energii, obejmują zagadnienia prawne, społeczne, z zakresu edukacji, przemian kulturowych i dziedzictwa narodowego oraz sztuki.

http://www.us.edu.pl

Simula School of Research and Innovation

simula_logo_300pxSimula Research Laboratory jest niezależnym instytutem badawczym zlokalizowanym w Oslo, w Norwegii. Zajmuje się badaniem systemów komunikacyjnych, inżynierii oprogramowania i obliczeniami naukowymi. Simula została założona w 2001 roku i od tego czasu stała się uznanym ośrodkiem badawczym o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Głównym celem Simuli jest podnoszenie wiedzy na temat podstawowych problemów naukowych, które są prawdziwą wartością dla społeczeństwa. Silny nacisk na badania podstawowe łączy się z rozwojem zastosowań komercyjnych. Szkoła Badań i Innowacji (SSRI) Simula, znana również jako Szkoła Simula, została założona w 2007 roku w celu rozwoju edukacji badawczej w Simula Research Laboratory. Wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone w Simula, od magistra do poziomu doktora habilitowanego, organizowane są w ramach grupy SSRI. Programy nauczania obejmują szereg programów dodatkowych, aby zapewnić rozwój podstawowych umiejętności wykorzystywanych w pracy naukowej, najwyższych szczeblach współpracy międzynarodowej i zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej.

http://www.simula.no/education/about-simula-school-0/

Uniwersytet w Augsburgu

augsburg_right_logo_200pxUniwersytet w Augsburgu został założony w 1970 roku jako jeden z młodszych bawarskich uniwersytetów i dziś ma około 20 000 studentów. W jego ramach działa siedem wydziałów, w tym Wydział Matematyki, Nauk Przyrodniczych i Materiałów Konstrukcyjnych, w skład którego wchodzą 3 instytuty – m.in. Instytut Fizyki. Założony w 1989 roku, obecnie ma 29 profesorów oraz 200 naukowców. Instytut oferuje studia licencjackie i magisterskie (na kierunkach fizyka i inżynieria materiałowa), a także programy nauczania z fizyki dla szkół podstawowych i średnich. Główny obszar badań koncentruje się na fizyce materii skondensowanej, fizyce statystycznej, fizyce plazmy, chemii ciała stałego. Każdego roku tytuł doktora otrzymuje około 20 osób. Instytut prowadzi Centrum Transferu dla Materiałów i Badań Środowiskowych, co ma zasadnicze znaczenie dla współpracy z partnerami przemysłowymi.

https://www.uni-augsburg.de/en/

Szkoły partnerskie

AZSO nr 2 w Chorzowie

batory_logo_200px

http://3lo.edu.pl
http://3lo.edu.pl/?page_id=6222

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie

kopernik_logo_200pxXXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie jest szkołą dwujęzyczną z językiem angielskim. Szkoła oferuje nauczanie dwujęzyczne w klasach matematyczno-fizycznych, przyrodniczych, matematyczno-społecznych i humanistycznych oraz Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej (IBO). Liceum istnieje od 1949 roku, w 2012 roku utworzono Zespół Szkół nr 117, w którego skład wchodzi również Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50. W szkole jest 20 klas, w których uczy się 640 uczniów. W Liceum uczniowie mają możliwość wyboru spośród trzech języków obcych oprócz angielskiego niezależnie od profilu klasy. Każdego ucznia obowiązuje wybór trzech przedmiotów rozszerzonych, z czego jeden nauczany jest w grupach międzyklasowych. Taka organizacja nauczania pozwala uczniom na swobodny wybór ścieżki kształcenia. Uczniowie Liceum osiągają sukcesy w Olimpiadach Przedmiotowych oraz na egzaminach maturalnych – zarówno polskim, jak i w Maturze Międzynarodowej. Ranking szkól ponadgimnazjalnych prowadzony przez miesięcznik Perspektywy od wielu lat jest dla szkoły sukcesem – Liceum co roku zajmuje miejsce w czołówce polskich szkół ponadgimnazjalnych. Liceum wyposażone jest w 2 pracownie komputerowe, bogatą bibliotekę oraz czytelnię multimedialną. Oprócz tego szkoła szczyci się dobrze wyposażonymi pracowniami – biologiczną, fizyczną, chemiczną, geograficzną. W liceum zatrudnionych jest 79 nauczycieli, w tym 3 native speakerów, 2 bibliotekarki, 2 pedagogów i psycholog. Niektórzy nauczyciele są jednocześnie pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzimy wymianę zagraniczną ze Szkocją, Norwegią, Włochami i Finlandią w ramach programu UE Erasmus. Nasi uczniowie biorą udział w symulacjach prac ONZ (Irlandia, Wielka Brytania, Niemcy), wymianie Rotary International oraz różnych formach współpracy zagranicznej: Młodzieżowe Forum Krajowe UE w Hadze, Baltic Youth Forum w Szwecji, UN Model Conference w Berlinie, Hamburgu, Dublinie, Croydon. Ponadto szkoła stowarzyszona jest w UNESCO, International Schools Association, International Baccaulaurate Organization.

http://www.kopernik.edu.pl

Fundacja na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych EDU-RES

edu-res_logo_300pxFundacja EDU-RES. Celem działań Fundacji jest wykorzystanie oraz wzmocnienie potencjału dydaktycznego i badawczego ŚMCEBI. EDU-RES ma na celu nie tylko organizacyjne, finansowe i rzeczowe wspieranie rozwoju Centrum, ale również wspieranie oraz rozwój działalności dydaktycznej, naukowej i społecznej, zbliżenie środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwój i poprawa jakości oraz efektywności systemu kształcenia i nauki. Fundacja powstała, by między innymi wspierać poprzez swoje działania pracowników Centrum, realizować inicjatywy o charakterze edukacyjnym i badawczym, promować rozwój innowacyjności, ale w szczególności umożliwić młodym, niezwykle zdolnym ludziom rozwój dzięki wsparciu poprzez stypendia naukowe. Stąd też akronim Fundacji – wspiera ona bowiem edukację (EDUcation) i badania (RESearches).

http://www.edures.edu.pl